Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13-06-18 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε  έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018.
  2. 2.    Ανάκληση της αριθ.22/2018 απόφασης ΟΕ και εκ νέου έγκριση δαπάνης για τέλεση ετήσιου μνημόσυνου στη μνήμη του δωρητή (Κληροδότημα Ιωάννη Ισκου).
  3. 3.    Αποδοχή χρηματικού ποσού στα πλαίσια της εκτέλεσης σκοπού (Ιδρυμα Σπυρίδωνος Κόντου)
  4. 4.    Αποδοχή χρηματικού ποσού στα πλαίσια της εκτέλεσης σκοπού (Ιδρυμα Σπυρίδωνος και Αντιγόνης Τσίκα)
  5. 5.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή νομικής συμβουλής-γνωμοδότησης σχετικά με την σύνταξη εξωδίκου του Δ.Ζίτσας κατά του ΣΥΔΛΙ-Διάθεση πίστωσης
  6. 6.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκπόνησης μελέτης, που αφορά την «Μελέτη Μεταλλικού Κτηρίου - Κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Ελεούσας» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 42.075,97€ με ΦΠΑ (Κ.Α. 30.7412.807)
  7. 7.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων -γάλακτος για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα» - Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού-Διάθεση πίστωσης»
  1. 8.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων διακήρυξης που αφορά  την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ζίτσας» - Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού-Διάθεση πίστωσης»

 Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 12 Ιούνιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα