Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14-01-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ,ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας (όσον αφορά την Ομάδα 2 : Υπερκατασκευή- επούλωση λάκκων και ρωγμών επι οδοστρώματος)”
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ,που αφορά την «Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των ΔΕ Ευρυμενών,Ζίτσας, Μολοσσών,Εκάλης και ΒΙΠΕ Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας
  3. 3.    Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ζίτσας, αναδόχου : Παππάς Ευγένιος
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα»
  5. 5.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής –καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του, ως κατεπείγοντος, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού.
  6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Λιγοψάς Δ.Ζίτσας.
Αναρτήθηκε στις 10 Ιανουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα