Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17-03-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα, στις 17 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός Δικηγόρου για την επίλυση διαφωνίας μεταξύ του Δήμου Ζίτσας (Επικεφαλής Εταίρος) και της εταιρείας με την επωνυμία “AGRIFARM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ως προς τη χρήση του ακρωνυμίου “AGRIFARM” του έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» στο πλαίσιο του Προγράμματος “ Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 – 2020”
 2.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 09/2020 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας”, με θέμα 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020. 
 3. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λιθίνου, , αναδόχου Ευγένιου Παππά
 4. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή κοινοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ραδοβιζίου, , αναδόχου Γκούτση Αχιλλέα
 5. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. και τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ριζού, , αναδόχου Τσώρου Αλέξανδρου
 6. Εγκριση επικαιροποιημένης μελέτης με θέμα: Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς
 7. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)έτους 2020
 8. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2020
 9. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση Βαρκό της Τ.Κ. Βαγενητίου,αναδόχου Κούγκουλη Κων/νου
 10. Εγκριση ή μη πρακτικού άγονου διαγωνισμού που αφορά την εκμίσθωση αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΜΠΟΥΛΕΣ Κοινότητας Πετσαλίου Δ.Ζίτσας
 11. Εγκριση ή μη πρακτικού άγονου διαγωνισμού που αφορά την εκμίσθωση αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΡΕΝΤΕΣ Κοινότητας Πετσαλίου Δ.Ζίτσας
 12. Εγκριση ή μη πρακτικού άγονου διαγωνισμού που αφορά την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(καφενείου) Κοινότητας Περάτης Δ.Ζίτσας
 13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων ποσών από ληξιπρόθεσμα μισθώματα και τέλη ύδρευσης από μίσθωση δημοτικού ακινήτου-καφενείου στην Κοινότητα Ανω Λαψίστας του κ.Γαρδίκου Γεώργιου του Σταύρου.
 14. Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών
Αναρτήθηκε στις 13 Μάρτιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα