Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 08-05-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλέι τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 8η Μαϊου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του-Τμήμα 8», που περιλαμβάνεται στην διακήρυξη του Δ. Ζίτσας με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά Πρόσωπά του»
 2. Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την Προμήθεια ειδών Υγιεινής –Καθαριότητας και Ευπρεπισμού του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του
 3. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας χορήγησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης στο Αντλιοστάσιο ύδρευσης Μ.Γαρδικίου (περιοχή Βίγλα) του Δ.Ζίτσας
 4. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας μετατόπισης δικτύου στην Τ.Κ. Ζαλόγγου(οικ.Κάτω Ζάλλογγο) Δ.Ε. Μολοσσών Δ.Ζίτσας
 5. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020
 6. Εκθεση εσόδων –εξόδων 1ου τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2020
 7. Πίνακας στοχοθεσίας  (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ζίτσας οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2020 μετά τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ  οικ.55905/27-07-2019 ΦΕΚ 3054/27-07-2019 τεύχος Β΄
 8. Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού
 9. Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά ή περιορίζουν τη λειτουργία τους από την καταβολή τελών κοινοχρήστων χώρων
 10. Λήψη μέτρων  οικονομικής ελάφρυνσης από την  καταβολή ενοικίου σε δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για όλο το χρονικό διάστημα επιβολής των μέτρων
 11. Παράταση καταβολής τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έως την 30/08/2020
 12. Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων
 13. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί , κατόπιν του υπ.αριθ. 44418/23-04-2020 εγγράφου της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου-Γεν. Δ/νση Εσωτερ.Λειτουργίας-Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών.
Αναρτήθηκε στις 04 Μάιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα