Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 26η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.

ρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 26ηΟκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 9.00π.μ. έως 11.00π.μ.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 8.00π.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

 

 1. 1.     Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
 2. 2.    Εκθεση τριμηνιαίου ελέγχου με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2021,σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011
 3. 3.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν αίτησης του κ.Λώλη Παναγιώτη
 4. 4.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,σχετικά με ένσταση του κ.Ντάφλη Γεώργιου,ανάδοχου του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Πρωτόπαππας»
 5. 5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, κατόπιν της με αριθ.πρωτ. 11712/10-08-2021 αίτησης του κ.Λομάγιν Βασιλείου του Δάντη, σχετικά με διαγραφή οφειλών ύδρευσης.
 6. 6.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, περί αναγνώρισης ιδιοκτησίας εντός δασοκτήματος Κοινότητας Γκριμπόβου Δ.Ζίτσας , κατόπιν του υπ’ αριθμ. 12724/31-08-2021 εγγράφου του κ. Δημητρίου Παύλου
 7. Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση  χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Ζίτσας, Λιγοψάς, Βασιλόπουλου, Ροδοτοπίου, Πρωτόπαππας και Πολυλόφου», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί η εταιρεία Α. Κρικώνη- Α. Παπαχρήστος Ο.Ε.
 8. Εγκριση ή μη Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο : ««Παροχή Υπηρεσιών  για έλεγχο και πιστοποίηση δαπανών του  έργου “CLLD-CulTour - Community-ledLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020».
 9. Εγκριση ή μη Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο : ««Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης για το έργο “CLLD-CulTour - Community-ledLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»
 10. Εγκριση ή μη της αριθ.1002/2021 απόφασης Αντιδημάρχου με θέμα: Aπευθείας ανάθεση διενέργειας υπηρεσίας, «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΑΛΟΓΓΟΥ Δ.Ε.ΜΟΛΟΣΣΩΝ Δ. ΖΙΤΣΑΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ».
 11. Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας και των Νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού 163.841,78€ (με ΦΠΑ 13% και 24%
 12. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων έτους 2020 σε εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID 19
 13. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων έτους 2021 σε εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID 19
Αναρτήθηκε στις 22 Οκτώβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα