Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-05-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14-05-2022 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022 Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 έως την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022  και ώρα 6:00»,  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 27η Μαϊου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελέτης προσθήκης στέγης και διαμόρφωσης ισογείου Δημαρχιακού καταστήματος Δήμου Ζίτσας» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής
  2. 2.    Αποδοχή της 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων Δ.Κ. Ελεούσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5032756 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ. 5200/19-04-2022 αίτησης της αναδόχου εταιρείας  «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.»,  όπου  αιτείται τη διάλυση της υπ’ αριθμ. 17846/08-12-2020 σύμβασης του έργου «Καθαίρεση στέγης και προσθήκη ορόφου στο Δημαρχιακό κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας»
  4. 4.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου)  στην Κοινότητα Δεσποτικού Δ.Ζίτσας, εμβαδού 95τ.μ.
  5. 5.    Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων
  6. 6.    Έγκριση ή μη για την ανάθεση-σύναψη δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες Πολιτικής Προστασίας κοπής – καταστροφής βλάστησης κλάδων με μηχάνημα καταστροφής – κλαδοκόπο για πυροπροστασία, στις Δ.Ε. Πασσαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας»
  7. 7.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας, βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/2007
Αναρτήθηκε στις 23 Μάιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα