Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25-07-22 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628/14.07.2022 (ΦΕΚ 3734/14.07.2022 τεύχος Β’) με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3367), έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» καθώς και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022,  σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 25η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
  2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου , κατόπιν της αριθ.κατάθ. ΑΓ67/20-06-2022,αρ.πράξ. ΠΟΕ 59/23-06-2022 Πράξης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε σύμβουλο της διαφοράς από αγωγή των 1.Μηλιώνη Αντωνίου,2.Μηλιώνη Αικατερίνης, καθολικών διαδόχων του Νικολάου Μηλιώνη και μελών της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ κατά του Δ.Ζίτσας
  3. Αποδοχή ή μη κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2022, του ποσού των 36.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.
  4. Αποδοχή ή μη επιχορήγησης του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών & λοιπων γενικών δαπανών τους , λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ποσού 178.941,21€
  5. Αποδοχή ή μη επιχορήγησης του Δήμου απο μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε δικαιούχους του άρθρου 56 του Ν.3518/2006, ποσού 3.608,77€

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 22 Ιούλιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα