Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26-07-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕΠιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628/14.07.2022 (ΦΕΚ 3734/14.07.2022 τεύχος Β’) με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3367), έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» καθώς και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 26η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Εγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστώσεις-Ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Πρωτόπαππας», Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Ράπτης Χρήστος.
  2. Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη», με Κωδικό ΟΠΣ 5053791 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης
  3. Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5056291 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης
  4. Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού 357.728,83€  με ΦΠΑ
  5. Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου) Κοινότητας Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας
  6. Εγκριση ή μη της αριθ. 31/2022 απόφασης ΝΠΔΔ του Δ.Ζίτσας που αφορά την Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας
  7. Εγκριση ή μη της αριθ.8/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας με θέμα «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»
  8. Έγκριση σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία RECYCON για την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης :  “Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στα πλαίσια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Ζίτσας” και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ζίτσας για υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.

 

Αναρτήθηκε στις 22 Ιούλιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα