Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12-09-22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/31.08.2022 (ΦΕΚ 4604/31.08.2022 τεύχος Β') που παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 (Β’ 3891) Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43107/22.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 12η Σεπτεμβρίου  2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
 2. 2.    Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023
 3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Βλαχάτανου Δ.Ζίτσας
 4. 4.    Εγκριση μελέτης και καθορισμός όρων της πρόσκλησης ,χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου του έργου Αποχέτευση όμβριων υδάτων και πλακόστρωση τμήματος Κεντρικής Πλατείας στην Τ.Κ. Λιγοψάς, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 5. 5.    Εγκριση ή μη 6ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Δ.Κ. Ελεούσας», αναδόχου Ευγένιου Παππά
 6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση σε δρόμους της Δ.Κ. Ελεούσας» προϋπολογισμού 60.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
 7. 7.    Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 39.680,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%)
 8. 8.    Εγκριση πρακτικού Επιτροπής Δημόσιου μειοδοτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ»
 9. 9.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως πααρστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας κατά την συζήτηση της Ε 2114/2018 αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης του Δ. Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά του Δ.Ζίτσας, καθώς και της επ΄αυτής ασκηθείσας με αριθ. κατάθεσης 132/2019 παρέμβασης του Δ.Ζίτσας
 10. 10.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 440/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων  (υπόθεση ΔΟΥΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ)
 11. 11.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,κατόπιν αιτήσεως κ.Σακέλλη Αφροδίτης
 12. 12.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, κατόπιν αιτήσεως κ. Βασιλείου Μπαλαμάτσια
 13. 13.  Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών.
 14. 14.  Αποδοχή ή μη της Γ' Κατανομής, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, του ποσού των 58.820,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.
Αναρτήθηκε στις 08 Σεπτέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα