Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 20η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/09-12-2022 (ΦΕΚ 6240/09-12-2022 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18-11-2022) περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00,σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 20η  Δεκεμβρίου  2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1. 1.    Εγκριση ή μη  για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του N. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου Υπαίθριου Θεάτρου στην Τ.Κ. Ζίτσας», ποσού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 2. 2.    Εγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στον οικισμό Ζίτσας», Δήμου Ζίτσας,  το οποίο εκτελεί η εταιρεία ΝΚ Μηχανική ΙΚΕ
 3. 3.    Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Ελεούσας», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί ο κ.Ευγένιος Παππάς.
 4. 4.    Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ και  1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Κ. Ελεούσας», με ανάδοχο τον κ.Ευγένιο Παππά
 5. Εγκριση ή μη 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί η εταιρεία Μπίμπος Σπυρίδων-Γεωγνώμων Ο.Ε..
 6. Εγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί η εταιρεία Μπίμπος Σπυρίδων-Γεωγνώμων Ο.Ε..
 7. Εγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή στέγης του Παιδικού Σταθμού Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί ο Καλτσούνης Νικόλαος
 8. 8.    Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης και διαμόρφωση πλατείας στην Τ.Κ. Βλαχάτανου», το οποίο εκτέλεσε η ανάδοχος  Καρπουτσή Μαρία ΕΔΕ.
 9. Εγκριση ή μη 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διάνοιξη – Κατασκευή δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 1&2 στο Συνοικισμό Σακελαρικού του Δήμου Ζίτσας» αναδόχου “Σπυρίδων Μπίμπος Ε.Δ.Ε.”
 10. 10.  Λήψη Απόφασης Έγκρισης Αποδοχής Όρων Συμμετοχής και Υποβολή Πρότασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών
 11. 11.  Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτής διαδικασίας που αφορά την υπηρεσία  «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Ζίτσας»
 12. 12.  Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου: Προμήθεια και Τοποθέτηση Προκατασκευασμένου Εκθετηρίου Κρασιού και Αγροτικών Προϊόντων με σύνοδο εξοπλισμό της Πράξης “Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favoured Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector” με ακρωνύμιο WINCOME (MIS 5030825)
 13. 13.  Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής κατόπιν προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 της Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.  ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022», για τις ΟΜΑΔΕΣ, Α , Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Ι & ΙΑ
 14. 14.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ευάγγελος Μιχ. Τσικούρας – Πέτρος Αθαν. Αντωνόπουλος & Σία Ο.Ε.» και με δ.τ. «Γιαννώτικα Μάρμαρα Ο.Ε.» περί διαγραφής της οφειλής μισθωμάτων λατομείου.
 15. 15.   Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με το από 2/12/2022 κατασχετήριο κ.Πωλίνας Μαχαίρα κατά Δημητρίου Μαχαίρα, εις χείρας Δ.Ζίτσας
 16. 16.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν της 127/2022 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
 17. 17.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως του κ.Ντασταμάνη Ιωάννη μισθωτή του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας της συστάδας 4α του δημοτικού δάσους Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας.
 18. 18.  Εγκριση ή μη της αριθ. 25/2022 απόφασης Σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα : Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας
 19. 19.  Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Λιγοψάς Δ.Ζίτσας
Αναρτήθηκε στις 16 Δεκέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα