Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-12-22 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/16-12-2022 (ΦΕΚ 6445/16-12-2022 τεύχος Β’), περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, απο τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως  και την Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 23η  Δεκεμβρίου  2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ,ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης , που αφορά την  Υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.  ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022», για την Ομάδα Θ΄
  2. 2.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατόπιν της 127/2022 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
  3. 3.    Εγκριση ή μη Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών  για έλεγχο και πιστοποίηση δαπανών του  έργου “CLLD-CulTour - Community-ledLocal Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPACBC Greece-Albania 2014-2020».
  4. 4.    Χορήγηση Παράτασης του Υποέργου (2) με τίτλο: «Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων – Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)» της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ζίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047063
  5. 5.    Εγκριση ή μη απόφασης  ΝΠΔΔ Δ.Ζίτσας που αφορά την Εγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον.έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δ.Ζίτσας

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα