Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 9η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30-12-2022 (ΦΕΚ 7005/31-12-2022 τεύχος Β’), περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, απο την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως  και την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 9η  Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2. Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης, Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Τ.Κ. Ροδοτοπίου και Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0035983873 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προϋπολογισμού 200.000,00€ (Κ.Α. 64-7323.203) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

3. Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης, Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0035977070 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προϋπολογισμού 500.000,00€ (Κ.Α. 64-7323.202) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

4. Εγκριση ή μη Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και αντικατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Κληματιάς» προϋπολογισμού 173.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

5. Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση Δήμων της χώρας από το Υπουρφείο Εσωτερικών, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023

6. Εξειδίκευση πίστωσης

7. Εγκριση ή μη της αριθ. 3/2023 απόφασης ΚΕΔΗΖΙ με θέμα «Υποβολή  και  ψήφιση   εισηγητικής έκθεσης από  την  Οικονομική Επιτροπή με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα  της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2023, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό»

8. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών.

Αναρτήθηκε στις 05 Ιανουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα