Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-01-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30-12-2022 (ΦΕΚ 7005/31-12-2022 τεύχος Β’), περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, απο την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως  και την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 27η  Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1. Εγκριση ή μη της αριθ. 87/2023 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικής περιγραφής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης Δήμου Ζίτσας»
  2. 2. Αποδοχή απόφασης 3ης τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας» με κωδ. Ο.Π.Σ. 5001347 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και έγκριση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα
  3. 3. Τροποποίηση ή μη της αριθ. 399/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας με θέμα : Ανάθεση σε δικηγόρο άσκησης παρέμβασης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ,κατόπιν της Ανακοίνωσης Δίκης Προσεπίκληση σε Αναγκαστική Παρέμβαση (τακτική διαδικασία)των κ.Βασιλείου Λύβη του Περικλή και κ.Περικλή Λύβη του Βασιλείου, κατά του Δ.Ζίτσας, κοινοποιούμενη και στην κ.Βαρβάρα χήρα Δημητρίου Δημάδη.
  4. 4. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων του υπο σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία Ιδρυμα Ελλης Πασχίδη
  5. 5. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 26 Ιανουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα