Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15-01-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506/10-02-2023 (ΦΕΚ 703/10-02-2023 τεύχος Β’),Παράτασης ισχύος της υπό στοιχεία  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27-01-2023 (ΦΕΚ 389/28-01-2023 τεύχος Β’) περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως  και την Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00   σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 15η  Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής  απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς κατόπιν ανάθεσης με διαπραγμάτευση που αφορά την «Εκτέλεση Συγκοινωνιακού Έργου με επιδότηση Εισιτηρίου Αστικού Λεωφορείου  διάρκειας δώδεκα μηνών» - Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου του Δήμου Ζίτσας δωδεκάμηνης διάρκειας ποσού 52.945,20ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 προϋποθέσεις

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 14 Φεβρουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα