Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 06-03-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 11991 ΦΕΚ Β΄1076/ 24-2-2023 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’389) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023   σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 06η  Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατόπιν της με αριθ. κατάθ. 133/2022 αγωγής της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ κατά του Δ.Ζίτσας
  2. 2.    Ανάθεση σε δικηγόρο , όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας, ενώπιοιν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την εκδίκαση αγωγής εργαζομένων στο ΝΠΔΔ Δ.Ζίτσας κατά του Δ.Ζίτσας
  3. 3.    Ανάθεση σε δικηγόρο , όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας , ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (άσκηση παρέμβασης) , κατά την δικάσιμο, όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης της εταιρείας ΑΠΕΙ ΡΩΤΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ κατά της Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/υπργ/102768/2-11-2021 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια 7 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 6 φορτηστών, για την ΟΜΑΔΑ Β΄
  5. 5.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
  6. 6.    Αποδοχή ποσού 331.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023
  7. 7.    Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια αναγκαίων μικροανταλλακτικών και ελαστικών, για τα οχήματα και μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2023.
  8. 8.    Kαθορισμός όρων για δημοπράτηση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «Αχμέτι» της Κοινότητας Αγ.Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας
  9. 9.    Kαθορισμός όρων για δημοπράτηση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης, μη αρδευόμενη στη θέση «Φτέρη» της Κοινότητας Μ.Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας
  10. 10.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο ΄΄ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ΄΄ στο Πρόγραμμα ΄΄ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ΄΄ (Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241)
Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα