Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16-03-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και κατόπιν της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498/03.03.2023 (ΦΕΚ 1192/03.03.2023 τεύχος Β’), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 389/28.01.2023 τεύχος Β') «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00»  έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 16η  Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:


  1. 1.    Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και έκδοσης βεβαιώσεων τεκμηρίωσης για σύνδεση Φωτοβολταϊκών Δημοτικών Σχολείων Ελεούσας στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ
  2. 2.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,κατόπιν αιτήσεως του κ.Ντασταμάνη Ιωάννη ,μισθωτή του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας της συστάδας 4α του Δημοτικού δάσους Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας.
  3. 3.    Εξειδίκευση πιστώσεων για αμοιβές δικηγόρων
  4. 4.    Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου
  5. 5.    Αποδοχή ποσού 72.468,00€ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023
  6. 6.    Έγκριση ή μη  1ου Πρακτικού Δημόσιου μειοδοτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: « Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας»
  7. 7.    Έγκριση ή μη 1ου Πρακτικού Δημόσιου μειοδοτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας Τ.Κ. Ροδοτοπίου και Τ.Κ. Νεοχωρίου»
  8. 8.    Εγκριση μελέτης και καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου – Κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ Ελεούσας»,προϋπολογισμού 1.256.451,61€ με ΦΠΑ
  9. 9.    Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας και των Νομικών του Προσώπων
  10. 10.  Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, TABLETS, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 47.864,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

 

 

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα