Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 02-05-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 02η  Μαϊου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
 2. 2.     Εγκριση ή μη Ταμειακού Απολογισμού οικον.χρήσης 2022 του Δήμου Ζίτσας
 3. 3.    Αποδοχή ή μη ποσού 55.000,00€ του Υπουργείου Εσωτερικών από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  έτους 2023 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
 4. 4.    Αποδοχή της B' Κατανομής, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, του ποσού των 58.820,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.
 5. 5.    Αποδοχή της 3ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5056291 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
 6. 6.    Αποδοχή της 4ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη», με Κωδικό ΟΠΣ 5053791 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
 7. 7.    Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου – Β’ Φάση», με Κωδικό ΟΠΣ 6000711 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027»
 8. 8.    Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης, Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του υποέργου 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5053806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Προϋπολογισμού 264.058,00€ (Κ.Α. 62-7135.003) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 9. 9.    Εξειδίκευση πίστωσης για Υπηρεσίες Δράσεων ΤουριστικήςΠροβολής και Προώθησης του Δ.Ζίτσας
 10. 10.  Αποδοχή δωρεάς διδασκόντων 11ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στη μνήμη Τζιμογιάννη Γεώργιου
 11. 11.  Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας , κατά την συζήτηση της πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Δ.Ιωαννιτών, κατόπιν προσφυγής της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
 12. 12.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν αίτησης αποζημίωσης κ.Αδαμαντιάδη Παναγιώτη
 13. 13.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν Αίτησης –Δήλωσης –Πρόσκλησης κ.Δημητρίου Μαχαίρα
 14. 14.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού για την Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος, κατόπιν του Πρακτικού με αρ.28/2023 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 15. 15.  Ανάθεση σε δικηγόρο όπως ενεργήσει (σύνταξη επιστολών σε ΕΤΒΑ ΑΕ ,αιτήσεις επιχειρήσεων ΒΙΠΕ και Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), κατόπιν Δήλωσης υποκατάστασης της ΕΤΒΑ ΑΕ στα δικαιώματα του Δ.Ζίτσας
 16. 16.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,κατόπιν εξώδικης πρόσκλησης και Δήλωσης κ.Αφροδίτης και κ.Ανδρομάχης Θεοχάρη
 17. 17.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,σχετικά με ανταλλαγή ακινήτων στην Kοινότητα Ελεούσας Δ.Ζίτσας

 

Αναρτήθηκε στις 28 Απρίλιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα