Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16-05-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 16η  Μαϊου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Εκθεση τριμηνιαίου ελέγχου με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2023,σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011
  2. 2.    Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στην Πανηπειρωτική Εκθεση 2023
  3. 3.    Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδήλωσης του Δήμου (Παρακαλάμιες διαδρομες-αγώνες ορεινού τρεξίματος)
  4. 4.    Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
  5. 5.    Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού 393,87τ.μ.,από υπόγειο-βοηθητικούς χώρους εμβαδού 155,15τ.μ. και από υπερκείμενο του ισογείου ξενώνα εμβαδού 359,58τ.μ. στην Κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζίτσας Δ.Ε. Ζίτσας του Δ.Ζίτσας
  6. 6.    Εγκριση ή μη Πρακτικού για την διερεύνηση τιμών για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ,με κωδικό 01 ΑΑ Πρόσκλησης ΟΠΣ:241 με αριθ. πρωτ. 163/24-01-2023 η οποία αντικατέστησε την αρχική πρόσκληση 08 ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039 με αριθ.πρωτ.1084/29-06-2022, με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΤΑ»
  7. 7.    Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Υποέργου 3: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού Ανίχνευσης Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας», και του Υποέργου 4: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου της Κατανάλωσης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας», της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  8. 8.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν Κατασχετηρίου Πωλίνας Μαχαίρα κατά Δημητρίου Μαχαίρα
  9. 9.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ.29/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
  10. 10.  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν της αριθ.66/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων
Αναρτήθηκε στις 12 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα