Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-05-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 23η  Μαϊου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1. Εγκριση ή μη προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, της Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» ,όσον αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ  Α , Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Ι & ΙΑ
  2. 2. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , που αφορά την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023», για την  ΟΜΑΔΑ Θ που αφορά :  «Εργασίες συντήρησης και επισκευής ελαστικών Επιβατικών, Λεωφορείων, Φορτηγών και Μηχανημάτων Έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών) και Προμήθεια καινούργιων ελαστικών»
  3. 3. Εγκριση ή μη προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, της Υπηρεσίας   «Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών-Εκάλης- ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων Δήμου Ζίτσας»
  4. 4. Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ
  5. 5. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών σε υπαλλήλους του Δ.Ζίτσας, ως αχρεωστήτως κρατηθέντα, από περικοπή απεργίας στις 08.03.2023
  6. 6. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών
Αναρτήθηκε στις 19 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα