Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28-08-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 28η  Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας».
  2. 2.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για έλεγχο φακέλου , κατόπιν εγγράφων Αδελφότητας Βασιλοπουλιωτών Ηπείρου, σχετικά με την παράδοση μελετών ανέγερσης Κοινοτικού  Καταστήματος  στην Κοιν. Βασιλόπουλου από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, βάσει της από 11-10-2021 Προγραμματικής Σύμβασης
  3. 3.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν αιτήσεων συντέλεσης αποζημίωσης
  4. 4.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, κατόπιν αιτήσεως κ.Παπανικολάου Δέσποινας  στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων
  5. 5.    Εκθεση τριμηνιαίου ελέγχου με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2023,σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011

 

Αναρτήθηκε στις 24 Αύγουστος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα