Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15-09-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 15η  Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Εγκριση και παραλαβή των Μελετών Διαμόρφωσης δύο πλατειών/κυκλοφοριακών κόμβων του Δήμου Ζίτσας
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας».
  3. 3.    Εγκριση ή μη της αριθ. 944/2023 απόφασης Δημάρχου Δ.Ζίτσας με θέμα :Απόφαση απευθείας ανάθεσης και Έγκρισης τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά πόσιμου νερού με  υδροφόρα βυτία στην Κ. Ελεούσας & Μεγ. Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας, λόγω επείγουσας ανάγκης».
  4. 4.    Εγκριση ή μη της αριθ. 951/2023 απόφασης Δημάρχου Δ.Ζίτσας με θέμα :Απόφαση απευθείας ανάθεσης και Έγκρισης τεχνικής περιγραφής υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή οχημάτων με αρ. ΚΗΙ 5012, ΚΗΙ 5018, ΚΗΙ 5041, ΚΗΙ 3816 της Δομής Βοήθειας στο Σπίτι του Δ. Ζίτσας, λόγω έκτακτης κατεπείγουσας ανάγκης».
  5. 5.    Εξειδίκευση πιστώσεων
  6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης, σχετικά με υπόθεση δημοτικών τελών της επιχείρησης ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
  7. 7.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας κατά την συζήτηση της Ε 2114/2018 αίτησης ακύρωσης που έχει ασκήσει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης του Δ. Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά του Δ.Ζίτσας, καθώς και της επ΄αυτής ασκηθείσας με αριθ. κατάθεσης 132/2019 παρέμβασης του Δ.Ζίτσας
  8. 8.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, κατόπιν αιτήσεως κ.Παπανικολάου Δέσποινας  στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων
  9. 9.    Aποδοχή επιχορήγησης   από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων της χώρας, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους
Αναρτήθηκε στις 11 Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα