Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 27η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 09.00 π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 27ηΔεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

 2. Αποδοχή Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 3. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης και των Ειδικών Όρων της Πράξης με Τίτλο: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002204 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

 4. Αποδοχή χρηματοδότησης απο καταβολή ενιαίου τέλους 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου έτους 2023 στους δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν.4662/2020(Α΄27) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών -Μετανάστευσης και Ασύλου

 5. Αποδοχή ποσού από έσοδα από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ  στους Δήμους και Αποδοχή ποσού από ΤΑΠ στους Δήμους από το Υπ.Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6α του άρθρου 9 του ν.2880/01

 6. Αποδοχή ποσού από έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, από το Υπ.Εσωτερικών,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93

 7. Αποδοχή ποσού από το Υπ.Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους Δήμους της χώρας, από ΚΑΠ 2023-12-22

 

 1. Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2023.

 2. Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 3ης δόσης ποσού 5.000.000,00 € στους δικαιούχους Δήμους, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι

 3. Ανάκληση της υπ.αριθ. 66/2023 απόφασης ΟΕ και ανάθεση εκ νέου σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δ.Ζίτσας ενώπιον του τριμελούς Εφετείου ιωαννίνων στη συζήτηση της υπ.αριθ. 46/2023 κύρθιας παρέμβασης, που άσκησε ο Δήμος ,κατόπιν αιτήσεως ενώπιον του τριμελούς εφετείου Ιωαννίνων του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία Ιδρυμα Ελλης Πασχίδη

 4. Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης αίτησης μισθώτριας δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Ζωοδόχου Δ.Ζίτσας , για συμψηφισμό οφειλών.

 5. Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το Υποέργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» ΤΜΗΜΑ 4: «Ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο» Α/Α 8 της Πράξης 5053806, για το Υποέργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» - ΤΜΗΜΑ 5: «Ελαστιχοφόρος φορτωτής» Α/Α 9 της Πράξης 5053806, και για το Υποέργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» - ΤΜΗΜΑ 7: «Λοιπός εξοπλισμός» Α/Α 11 της Πράξης 5053806 με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 100.192,00€ με Φ.Π.Α. (80.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) (Κ.Α. 62-7135.003)

 6. Εγκριση ή μη πρακτικού 2 ,ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το Υποέργο 2 Διαχείριση ΑΕΚΚ του Έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 121.817,60€ (Κ.Α.: 63.6279.001)

 7. Λήψη απόφασης παράτασης συμβάσεων νομικών υπηρεσιών

 8. Ορισμός Επιτροπής απογραφής αποθεμάτων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου της 31-12-2022

 9. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Στέφανου Βακάλη» για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2021

 10. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Στέφανου Βακάλη» για πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2023

 11. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Φωκίωνος Ράδου» για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2022.

 12. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Φωκίωνος Ράδου» για πληρωμή ΕΝΦΙΑ έτους 2023

 13. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου» για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2022.

 14. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου» για πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2023

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα