Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 29-01-24

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 29η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. 1.    Έγκριση ή μη πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δ.Ζίτσας
 2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ζίτσας
 3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)σύμφωνα με το  άρθρο 32 του ν.4412/16, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το Υποέργο 1 : «Προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 4 φορτιστών» της πράξης με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας»  προϋπολογισμού ποσού  266.698,72 € με Φ.Π.Α. 24% (Για το τμήμα 2: Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου μικρού φορτηγού τύπου Van)
 4. 4.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείων στις Τ.Κ. Ζίτσας , Λιγοψάς, Βασιλόπουλου, Ροδοτοπίου, Πρωτόπαππας και Πολυλόφου» του Δήμου Ζίτσας από την ανάδοχο εταιρεία Α. Κρικώνη – Α. Παπαχρήστος Ο.Ε.
 5. 5.    Εγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση σε δρόμους της Δ.Κ. Ελεούσας», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
 6. 6.    Αποδοχή των Όρων και Συμφωνιών της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (Escrow Account) της Πράξης με Τίτλο: «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης «Έργα Εξοικονόμησης Πόσιμου Νερού: με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008» για τα έργα α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης
 7. 7.    Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για μισθώσεις-εκμισθώσεις, εκποιήσεις-αγορές ακινήτων
 8. 8.    Αποδοχή ή μη της Α' Κατανομής, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, του ποσού των 56.850,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.
 9. 9.    Αποδοχή ή μη επιχορήγησης ποσού 600,00 € ,προκειμένου να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2023-2024
 10. 10.  Αποδοχή ή μη επιχορήγησης ποσού 119.660,00€ για Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.
 11. 11.  Αποδοχή ή μη επιχορήγησης Δήμων από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους –Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024
 12. 12.  Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης –΄Ασκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ.αριθ. 1081/15,12,2023 και 108153/15,12,2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών- ΄Ασκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής
 13. 13.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με ενέργειες του  Δήμου κατόπιν του αριθ.πρωτ.3021/8/5215-α/28-11-2023 εγγράφου της Δ/νσης Αστυν. Ιωαννίνων
Αναρτήθηκε στις 25 Ιανουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα