Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 16η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 16η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1. 1.  Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής ,ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής -οικονομικής προσφοράς που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζίτσας για τα έτη 2024 & 2025»,προϋπολογισμού 172.782,51€ με ΦΠΑ
 2. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους από Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών και παραδοτέων δημόσιας σύμβασης Δ.Ζίτσας

 3. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

 4. Οριστική Παραλαβή της Πράξης με Τίτλο: «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5035523 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020»

 5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Τ.Κ. Αναργύρων και Γραμμένου» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

 6. Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστωση δρόμου στην Τ.Κ. Άνω Ζαλόγγου» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτέλεσε ο Λαβδανίτης Σπυρίδωνας

 7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Δημοσίων Συμβάσεων για το υποέργο: «Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. για το έργο Αντικατάστασης των Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης των Οικισμών Χίνκας, Λάλιζας και Ζόργιανης της Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας» της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ζίτσας» ενταγμένης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠΕΣ

 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων Δημοσίων Συμβάσεων για το υποέργο: «Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. για το έργο Αντικατάστασης Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» ενταγμένης στο Πρόγραμμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ 2.0"» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next GenerationEU

 9. Χορήγηση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή πλατείας και γηπέδου 5x5 Κάτω Λαψίστας και επισκευή φρεατίων όμβριων Ζίτσας και Άνω Λαψίστας», Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Ράπτης Χρήστος.

 10. Χορήγηση ή μη 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Ευρυμενών», αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ

 11. Χορήγηση ή μη 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση ανακαίνιση του δημοτικού ακινήτου στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. Μολοσσών», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

 12. Εγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τοιχία Αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση σε δρόμους των Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και Ριζού», με ανάδοχο την εταιρεία «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

 13. Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας πρόσβασης σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 216 τεμαχίου, Διανομής αγροκτήματος Μικρού Μπισδουνίου, έτους 1930, φερόμενου ιδιοκτήτη ΠΑΤΟΥΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, επί κοινόχρηστης έκτασης (αρ. Τεμαχίου 401)

 14. Αποδοχή Απόφασης Χρηματοδότησης και Όρων Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς», με Κωδικό ΟΠΣ 6001806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027»

 15. Αποδοχή Απόφασης Χρηματοδότησης και Όρων Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Διευθέτηση Όμβριων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας», με Κωδικό ΟΠΣ 6002988 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027»

 16. Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κοινότητας Ζαλόγγου Δήμου Ζίτσας

 17. Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κοινότητας Κούρεντα Δήμου Ζίτσας

 18. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

 19. Αποδοχή ή μη επιχορήγησης Δήμων από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους –Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024

 20. Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών ύδρευσης - αποχέτευσης οικ.έτους 2024.

 21. Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού οικ.έτους 2024.

 22. Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων οικ.έτους 2024

 23. Εισήγηση για Καθορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας οικ.έτους 2024

 24. Σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 

 25. Λήψη απόφασης, σχετικά με διαχείριση κληροδοτημάτων του Δ.Ζίτσας

 26. Εγκριση ή μη πρακτικού δημοπράτησης για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επί της οδού Διαλέττη 16 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Ίσκου» Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 12 Φεβρουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα