Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ΒΑΡΚΟ της Τ.Κ. Βαγενητίου» - Διάθεση πίστωσης ποσού 12.600,00€

Αρ. Απόφασης
280/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ΒΑΡΚΟ της Τ.Κ. Βαγενητίου», προϋπολογισμού 12.600,00€ με ΦΠΑ, στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη-Εργοδηγός ΕΔΕ-Ασπράγγελοι Ιωαννίνων ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων,εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με Αριθ.Μητρώου -410- ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 21% επί των τιμών του προϋπολ. της μελέτης του έργου.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη αριθ.19/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το ανωτέρω έργο.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν.2229/94, του Ν.2338/95, του Ν.2372/96, του Ν.2576/98 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.954,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30-7312.534 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015, για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ΒΑΡΚΟ της Τ.Κ. Βαγενητίου» [ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -803-].
Σαν χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται το διάστημα των [90] ενενήντα ημερών από της εγκατάστασης του αναδόχου.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα