Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 30η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 30η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1. 1.      Καθορισμός Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις Οδοποιίας στις Τ.Κ. Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Ζωοδόχου, Αγ. Ιωάννη, Άνω Λαψίστας και Επισκευές στο Χώρο του Νεκροταφείου - Παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου» - Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
  2. 2.      Καθορισμός Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις σε δρόμους των Τ.Κ. Κουρέντων, Γιουργάνιστας, Ασφάκας, Αγ. Ιωάννη, Γραμμένου και στη Δ.Κ. Ελεούσας» - Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
  3. 3.      Καθορισμός Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στις Δ/Τ.Κ. Ελεούσας, Ζωοδόχου, Ραϊκου, Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς και αποκαταστάσεις σε κτίρια των Τ.Κ. Πετραλώνων, Λοφίσκο, Βουτσαρά» - Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
  4. 4.      Έγκριση  ή μη Μελέτης: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στις Τ.Κ. Παλιουρής και Λιγοψάς» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου
  5. 5.      Έγκριση ή μη Μελέτης: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ζωοδόχου» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου
  6. 6.      Έγκριση ή μη Πρακτικού Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς»
  7. 7.      Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Έργου: «Εξωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Λιθίνου»

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση

Αναρτήθηκε στις 29 Ιούλιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα