Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11-08-20

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 11η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

1. 1. Εγκριση ή μη Πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και ανάπτυξης για το έργο: CLLD-CULTOUR-COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN GREECE AND ALBANIA στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Albania 2014-2020

2. 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 09/2020 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας”, με θέμα 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020

3. 3. Εξειδίκευση πίστωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου

4. 4. Εγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού ,ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ

5. 5. Εγκριση ή μη αναγκαιότητας επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Κοινότητα Κάτω Λαψίστας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας

6. 6. Εγκριση ή μη πρακτικών άγονων δημοπρασιών Εκμίσθωσης δικιώματος υλοτομίας και απολήψεως  συνολικού λήμματος 2.525κ.μ. ξυλείας απο τις συστάδες 4α και 4γ του δημοτικού δάσους Βασιλόπουλου Δ.Ζίτσας

7. 7. Αποδοχή ή μη γνωμοδότσης δικηγόρου σχετικά με την ερμηνεία της διαθήκης του Παύλου Μακόπουλου και την δυνατότητα καθορισμού του τρόπου επωφελέστερης αξιοποίησης αυτής.

8. 8. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος Στέφανου Βακάλη για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2019

9. 9. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος Ιωάννη Ισκου για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2019

10. 10. Εξειδίκευση πίστωσης του κληροδοτήματος Φωκίωνος Ράδου για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2019

11. 11. Αποδοχή επιστροφής φόρου και αναμόρφωση Π/Υ έτους 2020 του κληροδοτήματος Κων/νου Γεωργόπουλου

12. 12.Εξειδίκευση πίστωσης περι τακτοποίησης λογαριασμών ύδρευσης Διαμερίσματος Β1 επι της οδού Βηλαρά και Μπολάνου 30 στα Ιωάννινα ,κληροδοτήματος Φωκίωνος Ράδου

13. 13. Συζήτηση κατόπιν Εκθεσης Αυτοψίας μηχανικού του Δ.Ζίτσας ,για διαπίστωση δομικής κατάστασης ακινήτου Κληροδοτήματος Στέφανου Βακάλη στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήθηκε στις 07 Αύγουστος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα