Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03-10-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 03η  Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

1. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής   ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (Συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:«Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

2. Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής  ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ,που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».

3. Εγκριση ή μη πρακτικού Ι Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου:«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ της δομής "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" στην κοινότητα Αγ. Ιωάννη του Δήμου   Ζίτσας» προϋπολογισμού 175.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

4. Λήψη απόφασης για Αποδοχή της Μεταφοράς του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Ελεούσας Δήμου Ζίτσας» από το εθνικό σκέλος ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025.

5. Εκδοση χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ

6. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

7. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως αποζημίωσης  κ.Xhelili Gjolek

Αναρτήθηκε στις 29 Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα