Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης την 16η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας  προσκαλεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 16ηΟκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  1. Καθορισμός όρων του Υποέργου 2 που αφορά την Διαχείριση ΑΕΚΚ του Έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 121.817,60€ (Κ.Α.: 63.6279.001)

  2. Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ»,προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ

  3. Εγκριση ή μη Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου της Κατανάλωσης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας»

  4. Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ Επιτροπής του Διεθνή, Ανοικτού , Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών –αντιψυκτικών για τον Δ. Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2023-2025» συνολικού προϋπολογισμού 896.970,00€ χωρίς ΦΠΑ, και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

  5. Λήψη απόφασης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε απόρους κατοίκους του Δήμου Ζίτσας -Εξειδίκευση πίστωσης

  6. Ανάθεση σε δικηγόρο ελέγχου στο Υποθηκοφυλακείο Ζίτσας, σχετικά με Κληροδότημα Καλλιρόης Ματσάγκα

Αναρτήθηκε στις 12 Οκτώβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα