Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 01-12-23

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 1η  Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 

  1. 1.    Αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης Σχεδίου Σύμβασης του υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας» της ενταγμένης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 52016858 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  2. 2.    Εγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το  Υποέργο  «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» ΤΜΗΜΑ 4: «Ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο» Α/Α 8 της Πράξης 5053806, για το Υποέργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» - ΤΜΗΜΑ 5: «Ελαστιχοφόρος φορτωτής» Α/Α 9 της Πράξης 5053806, και για το Υποέργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» - ΤΜΗΜΑ 7: «Λοιπός εξοπλισμός» Α/Α 11 της Πράξης 5053806 με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης «Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 3.685.483,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής ,ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το Υποέργο 2 Διαχείριση ΑΕΚΚ του Έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 121.817,60€ (Κ.Α.: 63.6279.001)
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής, αποσφράγισης οικονομικών προσφορών,του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το Υποέργο 1:«Προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 4 φορτιστών» της πράξης με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας»  προϋπολογισμού ποσού  266.698,72 € με Φ.Π.Α. 24%
  5. 5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν της αριθ. 16687/23-10-2023 αίτησης –υπόμνημα της εταιρείας ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.
  6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν εγγράφου Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
  7. 7.    Εξειδίκευση πιστώσεων
  8. 8.    Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 29 Νοέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα