Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης την 12η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 12ηΔεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. Εγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Εισόδου Οικισμού Μεταμόρφωσης»

 2. Υποβολή Πρότασης Ένταξης με τίτλο: «Ανάπλαση Εισόδου Οικισμού Μεταμόρφωσης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα Έτη 2023-2024 του Πράσινου Ταμείου

 3. Λήψη απόφασης για Αποζημίωση των μελών Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»

 4. Λήψη απόφασης για Αποζημίωση των μελών Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο:«Προμήθεια καυσίμων κίνησης-πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών –αντιψυκτικών για τον Δ. Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2023-2025»

 5. Λήψη απόφασης για Αποζημίωση των μελών Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας»

 6. Εγκριση ή μη πρακτικού Ι Επιτροπής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια«Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων & Οδών Δήμου Ζίτσας» (οικοδομικά υλικά –τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα)

 7. Καθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ, έτους 2024» προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

 8. Διαχειριστικός Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ. Ζίτσας (Εκθεση πεπραγμένων)

 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε απόρους κατοίκους του Δήμου-Εξειδίκευση πίστωσης

 10. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

 11. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Ζίτσας χρήσης 2022 και υποβολή μαζί με την έκθεση Διαχειρίσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο

 12. Αποδοχή ποσού από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2023 στους Δήμους της Χώρας , για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2023

 13. Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για καταβολή Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Αναρτήθηκε στις 08 Δεκέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα