Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Λάμπρου Δημήτριος -- Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Λάμπρου Δημήτριος -- Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 1084

     Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας

αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α114/8.6.2006), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 • Τις διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως ισχύει αναφορικά με την αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 • Την ΚΥΑ 72865/10-12-2018 (ΦΕΚ 5726 τ.Β΄) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
 • Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 • την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον αριθμό έμμισθων και άμισθων Αντιδημάρχων  (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Ζίτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.788 κατοίκους
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζίτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 4112/B/2020)
 • Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τον κ. Λάμπρου Δημήτριο του Νικολάου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας:

α. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και το Τμήμα ΚΕΠ μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών πράξεων, αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η υπογραφή:

- αποφάσεων χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου, κατάταξης και προαγωγής σε βαθμό  όλου του προσωπικού του Δήμου

-αποφάσεων και πράξεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη όλου του προσωπικού του Δήμου

 -αποφάσεων συνταξιοδοτήσεων όλου του προσωπικού του Δήμου

-γνωστοποιήσεων στον ΟΑΕΔ για όλο το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου του Δήμου

-πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών όλου του προσωπικού του Δήμου

-την υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, αποφάσεων που αφορούν το Δημοτολόγιο (π.χ. ανοίγματος οικογενειακής μερίδας, μεταδημοτεύσεων, πολιτογραφήσεων) πλην της διαδικασίας αλλαγής και προσθήκης επωνύμου

- αποφάσεων χορήγησης κάθε είδους άδειας που αφορά το προσωπικό της αρμοδιότητάς του ήτοι της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

-των τεκμηριωμένων αιτημάτων του διατάκτη, διακηρύξεων, αποφάσεων  αναθέσεων, προσκλήσεων και συμβάσεων που αφορούν δαπάνες των Διοικητικών Υπηρεσιών

Από τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ο Δήμαρχος διατηρεί την αρμοδιότητα υπογραφής:

 -των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

 -των αποφάσεων τοποθέτησης του προσωπικού και των Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Δήμου,

-των αποφάσεων περί ορισμού πρακτικογράφων και ληξιάρχων του Δήμου

-της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού για κάθε έτος

-του αιτήματος για το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων και των αιρετών του Δήμου  

-της έκδοσης προκηρύξεων για την πρόσληψη προσωπικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) όλων των Οργανικών Μονάδων του Δήμου και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν τη διαδικασία ολοκλήρωσης των προσλήψεων/διορισμών (ανακοινώσεις πρόσληψης/ διορισμού, αποφάσεις πρόσληψης/διορισμού, συμβάσεις εργασίας κ.α.),

-αποφάσεων μετατάξεων και των σχετικών δικαιολογητικών για την ολοκλήρωσή τους

 

 β. Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Προϋπολογισμού  και Λογιστηρίου, του Τμήματος Προμηθειών, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και του Τμήματος Ταμείου.

Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων που αφορούν τις Οικονομικές Υπηρεσίες θα υπογράφει ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος επί του συνόλου των αποφάσεων και πράξεων Δημάρχου (πλην των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης). Ενδεικτικά είναι αρμόδιος να υπογράφει τα τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη, διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, προσκλήσεις και συμβάσεις που αφορούν δαπάνες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε αναγκαίο έγγραφο και βεβαίωση που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που επιβλέπει, κατευθύνει και ελέγχει. Επίσης,  συνυπογράφει με το Δήμαρχο τις Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ζίτσας και τον μηνιαίο απολογισμό κλεισίματος του ταμείου

γ. την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του

 

Με την παρούσα εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω με εντολή Δημάρχου:

-να υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

 

Η αναπλήρωση του Δημάρχου γίνεται από τον Αντιδήμαρχο, κ. Λάμπρου Δημήτριου 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λάμπρου Δημήτριου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα