Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Ράδος Γεώργιος -- Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού , Τουρισμού

Ράδος Γεώργιος -- Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού , Τουρισμού

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού , Τουρισμού


                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 19

     Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας

αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α114/8.6.2006), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58, 59, 92 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
 • Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 • Την ΚΥΑ 72865/10-12-2018 (ΦΕΚ 5726 τ.Β΄) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
 • την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον αριθμό έμμισθων και άμισθων Αντιδημάρχων  (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Ζίτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.788 κατοίκους
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζίτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 4112/B/2020)
 • Την από 30-12-2022 δήλωση παραίτησης της έμμισθης Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Ισότητας των Φύλων στον Δήμο Ζίτσας κ. Γεωργούλη Γιαννούλας του Ιωάννη, η οποία κατέστη αυτοδίκαια οριστική την 31-12-2022
 • Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
 • Την αρ. πρωτ. 215/04-01-2023 βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

   Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ράδο Γεώργιο του Νικολάου και καθιστά αυτόν καθ’ ύλην αρμόδιο (μεταβίβαση αρμοδιοτήτων):

 1. όσον αφορά τον τομέα Παιδείας και Πολιτισμού και τον τομέα Τουριστικής Ανάπτυξης όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας

2.Να εκτελεί τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αναφέρονται στα αντικείμενα και στις αρμοδιότητές του.

3 Να ελέγχει και να υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του  που απευθύνονται σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε Πολίτες, Φορείς, Ιδρύματα κτλ και Υπηρεσίες εκτός Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.

4. Να εισηγείται προς τον Δήμαρχο θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ορίζεται αρμόδιος.

5. Να προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του Δημάρχου.

6. Να υπογράφει τις αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει και τις σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν την μηνιαία παροχή της υπηρεσίας του καθώς και τις πρόσθετες αμοιβές του (υπερωρίες κ.α.).

7. Να εκπροσωπεί τον Δήμο στα Δικαστήρια και ενώπιον διοικητικών αρχών σε θέματα αρμοδιότητάς του, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.

8. να συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, καθώς και με τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων, της Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

9. Να εποπτεύει το προσωπικό της αρμοδιότητάς του και να έχει την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις αρμοδιότητές του.

10. Να έχει και εκείνος, πέραν του Δημάρχου, δικαίωμα τέλεσης πολιτικού γάμου και υπογραφής δηλώσεων τέλεσης πολιτικού γάμου

Όπως προκύπτει από τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, για την άσκησή τους θα υπογράφει ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος τις αποφάσεις και τις πράξεις Δημάρχου (πλην των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και των πράξεων που αφορούν αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών της σχετικής υπηρεσίας π.χ. διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, προσκλήσεις και συμβάσεις). Ενδεικτικά είναι αρμόδιος να υπογράφει τα τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη, καθώς και το σύνολο των εγγράφων και βεβαιώσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που επιβλέπει, κατευθύνει και ελέγχει.

Εξουσιοδοτείται να θεωρεί με την ένδειξη «Με εντολή Δημάρχου» το γνήσιο των υπογραφών των πολιτών

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ράδου Γεώργιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λαδάς Γεώργιος

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα