Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Λαδάς Γεώργιος -- Αντιδήμαρχος Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης

Λαδάς Γεώργιος -- Αντιδήμαρχος Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης

Αντιδήμαρχος Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 1084

     Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας

αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α114/8.6.2006), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 • Τις διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως ισχύει αναφορικά με την αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 • Την ΚΥΑ 72865/10-12-2018 (ΦΕΚ 5726 τ.Β΄) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
 • Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 • την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον αριθμό έμμισθων και άμισθων Αντιδημάρχων  (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Ζίτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.788 κατοίκους
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζίτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
 • Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 4112/B/2020)
 • Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης τον κ. Λαδά Γεώργιο του Νικολάου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας  (περ. β και γ1 του άρθρου 10 του ισχύοντος ΟΕΥ). Ενδεικτικά:

α.Της έκδοσης και ανάκλησης αδειών υπαίθριου εμπορίου, λειτουργίας λαϊκών αγορών, εκμετάλλευσης περιπτέρων, χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πέραν του ωραρίου, παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων κ.λ.π.,

β. θεμάτων χρήσης γης

γ. θεμάτων απασχόλησης

δ. την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του

Όπως προκύπτει από τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, για την άσκησή τους θα υπογράφει ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος τις αποφάσεις και πράξεις Δημάρχου (πλην των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τις πράξεις που αφορούν αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν την σχετική υπηρεσία π.χ. διακηρύξεις, αποφάσεις αναθέσεων, προσκλήσεις και συμβάσεις). Ενδεικτικά είναι αρμόδιος να υπογράφει τα τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη, καθώς και το σύνολο των εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που επιβλέπει, κατευθύνει και ελέγχει.

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Λαδά Γεώργιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράδος Γεώργιος


Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα