Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο δίκτυο δομών, πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

Σκοπός του είναι η μέριμνα και προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόμων, ομάδων πληθυσμού και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού:

  • Νωπά τρόφιμα
  • Κατεψυγμένα τρόφιμα
  • Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
  • Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
  • Είδη ένδυσης και βρεφανάπτυξης (εφόσον αποκτηθούν οι κατάλληλες δομές)

Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης οικονομικά αδύναμων κατοίκων του Δήμου μας και η συγκράτηση στοιχειωδών όρων διαβίωσης ώστε να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής συνθήκη επανένταξης τους στην τοπική κοινωνία.

Πόροι Κοινωνικού Παντοπωλείου

Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελούν:

  • Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ζίτσας
  • Δωρεές και χορηγίες πολιτών, συλλόγων, φορέων κ.λ.π.
  • Προσφορές και χορηγίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών
  • Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου

2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου

3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας

Κύρια κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίας και οι συνθήκες στέγασης.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί:

1. Μοναχικά άτομα με χαμηλό εισόδημα ή άνεργα

2. Ζευγάρια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή άνεργοι

3. Άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία και με οικονομικά προβλήματα που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου

Τα οικονομικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

1. Άγαμα ή μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα έως 6.000€

2. Το ποσό αυτό προσαυξάνονται 20%€ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος

3. Το εισόδημα αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω

Τα ανωτέρω κριτήρια δύναται να προσαρμόζονται με νέα απόφαση σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πρακτικές δυνατότητες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Όσοι από τους συμπολίτες μας ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του κοινωνικού παντοπωλείου, πρέπει να φέρουν τα εξής δικαιολογητικά στο Δήμο, με σκοπό την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης

5. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό Δ.Ε.Η.

7. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της απόφασης υγειονομικής επιτροπής

8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική λειτουργός του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

 

Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο στους δικαιούχους είναι δωρεάν. Οι ποσότητες των ειδών που θα προσφέρονται θα καθορίζονται τόσο από τα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος όσο και από αυτά που θα προέρχονται από δωρεές.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα