Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Δείτε στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα για το Δήμο Ζίτσας. Για περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=927&lang=el

Οι επιλεγόμενοι, αφού τους χορηγηθεί από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ παραπεμπτικό σημείωμα που απευθύνεται προς τους επιβλέποντες φορείς (στην προκειμένη περίπτωση το Δήμο Ζίτσας), θα πρέπει άμεσα να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον επιβλέποντα φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τα γενικά προσόντα πρόσληψης πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

  1. 1.   Απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για τους αποφοιτήσαντες μέχρι το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
  2. 2.   Όσοι είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.
  3. 3.   Όσοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών τους.
  4. 4.   Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
  5. 5.   Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
  6. 6.   Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  7. 7.   Αριθμός μητρώου ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
  8. 8.   Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

*Ο επιβλέπων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2013-10-11

Σήμερα στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3.   εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4.   εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ και τη Δημόσια Πρόσκληση στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Χρήσιμα links:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=903&lang=el

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Αναρτήθηκε στις 25 Σεπτέμβριος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα