Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ζίτσας

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Δείτε τα αποτελέσματα κατεβάζοντας το παρακάτω αρχείο:

Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή zip

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2013-11-25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013

για τη σύναψηΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ο Δήμος Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων (8) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης και καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Ζίτσας

Ελεούσα

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

8 μήνες

2

101

Δήμος Ζίτσας

Ελεούσα

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

8 μήνες

2

102

Δήμος Ζίτσας

Ελεούσα

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

(για την υπηρεσία ύδρευσης–άρδευσης–αποχέτευσης)

8 μήνες

1

103

Δήμος Ζίτσας

Ελεούσα

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου–φορτηγού

(για την υπηρεσία καθαριότητας–ηλεκτροφωτισμού)

8 μήνες

1

104

Δήμος Ζίτσας

Ελεούσα

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

2

 

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη– Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ζίτσας υπόψη κας Μαρκούλα (τηλ. επικοινωνίας: 26533- 60000). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα