Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προκήρυξη πρόσληψης τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014 εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης με την μοριοδότηση των Π.Φ.Α. για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους της περιόδου 2013-2014. Ενστάσεις κατά τη μοριοδότηση μπορούν να γίνουν από αύριο Παρασκευή 3/1/2014 έως και την Δευτέρα 13/1/2013 (δέκα ημερολογιακές ημέρες) στα γραφεία του Δήμου Ζίτσας.Σήμερα 14 Ιανουρίου 2014 αναρτήθηκε ο πίνακας των οριστικών αποτελεσμάτων και ο πίνακας επιτυγχόντων για την πρόσληψη τριών (3) Π.Φ.Α. για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους περιόδου 2013-2014.

Δείτε τους πίνακες αναλυτικά:

Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf
Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf
Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2013-12-27

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014.

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.  Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
2.  Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
3.  Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.  Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
6.  Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
7.  Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
8.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί και Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
9.  Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα στην κ. Παύλου Ιωάννα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2653360000 (εσωτ. 216), από 16-12-2013 και για (12) δώδεκα ημέρες έως και 27-12-2013, κατά τις ώρες 9:00΄- 14:30΄.

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Αναρτήθηκε στις 13 Δεκέμβριος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα