Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Προθεσμία Υποβολής
2023-02-20

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου  παρ’ Εφέταις στο Δήμο Ζίτσας  με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

 1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Ζίτσας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
 2. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Ζίτσας και ειδικότερα:
 • η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
 • η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους
 • η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου
 • η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
 • η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών
 • η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση και επικαιροποίηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο
 • η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
 • οι ανωτέρω αρμοδιότητες αφορούν και τη δράση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου
 1. 3.         Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να ενεργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο και ισχύοντα κάθε φορά Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας
 2. Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα, για χρόνο που  να ανταποκρίνε­ται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
 3. Οι αποδοχές του δικηγόρου καθορίζονται με την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ Τεύχος Α΄), όπως ισχύει, και θα ασφαλίζεται  στον οικείο φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στον Δήμο και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον νόμο υπηρεσιακή εξέλιξη.
Προκήρυξη
Έντυπο αίτησης
Αναρτήθηκε στις 20 Ιανουάριος 2023
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα