Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Προθεσμία Υποβολής
2024-07-18

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α' 138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (ΦΕΚ Α' 147)

  2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύουν.

  3. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.

  4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

  5. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 55472/23.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β') «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».

  6. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 41797/23.06.2022 (ΦΕΚ 3327/28.06.2022 τεύχος Β') «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3352)»

  7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.40/7321/11-06-2024Εγκριτική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

  8. Το αρ. πρωτ. 48157/17.06.2024έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

  9. Την αρ. 277/2024 (ΑΔΑ: 6ΘΖΘΩΡΓ-ΨΞΘ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας

10.Τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας για το διδακτικό έτος 2024-2025

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδωνχωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ζίτσας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδωνχωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ζίτσας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Αναρτήθηκε στις 04 Ιούλιος 2024
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα