Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προθεσμία Υποβολής
2024-07-18Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ


Έχοντας υπόψη:

 1. 1.     Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. 2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.     Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85), όπως ισχύουν.
 4. 4.     Τις διατάξεις του άρθρου 51 «Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων -Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν. 4528/2018» του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/09-07-2022).
 5. 5.     Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του Νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 6. 6.     Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)».
 7. 7.     Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/941/οικ.2764/09-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΑΕΛ46ΜΤΛ6-ΝΒ0) Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/ΟΙΚ.8660/17-05-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/890/οικ.10331/24-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ70Ω46ΜΤΛ6-ΞΔΦ) όμοια απόφαση». 
 8. 8.     Την υπ’ αριθ. 104/19-03-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας (ΑΔΑ: 6193ΩΡΓ-ΤΣ9) με θέμα: «Λήψη απόφασης για  προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), έτους 2024
 9. 9.     Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 15236/29-03-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων (ανταποδοτικού χαρακτήρα)».
 10. 10.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 36129/16-04-2024 (ΑΔΑ:6Τ5Δ46ΜΤΛ6-ΟΒΚ) Απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Ζίτσας η απασχόληση οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 36179/18-04-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 11. 11.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ 4112/ τ. Β΄/24-9-2020), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. 12.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10172/12-06-2024 Βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 13. 13.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4157/Φ.1.22/14-09-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,  με θέμα «Απαιτούμενες άδειες χειρισμού Μ.Ε.»

                                                                     Aνακοινώνει

Tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

200

Δήμος Ζίτσας

 

(Υπηρεσία  Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

Ελεούσα

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ /

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

(Εκσκαφέας – φορτωτής /JCB)

8 μήνες

1

 

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου.

Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 09/07/2024-18/07/2024

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή zip
Αναρτήθηκε στις 08 Ιούλιος 2024
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα