Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ-Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Αναρτήθηκαν σήμερα 02/09/2020  οι  προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ζίτσας,  ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (ΜΕΡΙΚΗΣ &  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 του Δήμου Ζίτσας.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής προσωρινοί πίνακες:

 • Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων (Σύνολο Υποψηφίων) Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης
 • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
 • Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης
 • Πίνακας Απορριπτέων Πλήρους Απασχόλησης
 • Πίνακας Απορριπτέων Μερικής Απασχόλησης

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση zitsa@zitsa.gov.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Προσωρινά αποτελέσματα
Οριστικά αποτελέσματα μερικής απασχόλησης
Οριστικά αποτελέσματα πλήρους απασχόλησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2020-08-26

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζίτσας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην  διεύθυνση zitsa@zitsa.gov.gr 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα 24-08-2020 έως και Τετάρτη 26-08-2020 όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεύχος Β’)

Επισημαίνεται ότι:

 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο το συνημμένο ΝΕΟ έντυπο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Δήμου Ζίτσας  
 • Δεκτές θα γίνονται ΜΟΝΟ ενυπόγραφες αιτήσεις
 • Όσοι έχουν υποβάλει ήδη αιτήσεις με το παλιό έντυπο, οι αιτήσεις αυτές θα γίνουν δεκτές

ΠΡΟΣΟΧΗ:Η  λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξακολουθεί να είναι η 26/08/2020

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζίτσας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην  διεύθυνση zitsa@zitsa.gov.gr 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα 24-08-2020 έως και Τετάρτη 26-08-2020 όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεύχος Β’)

Επισημαίνεται ότι:

 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο το συνημμένο ΝΕΟ έντυπο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Δήμου Ζίτσας  
 • Δεκτές θα γίνονται ΜΟΝΟ ενυπόγραφες αιτήσεις
 • Όσοι έχουν υποβάλει ήδη αιτήσεις με το παλιό έντυπο, οι αιτήσεις αυτές θα γίνουν δεκτές  
ΠΡΟΣΟΧΗ:Η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξακολουθεί να είναι η 26/08/2020
Ανακοίνωση
ΝΕΟ Έντυπο αίτησης-υπεύθυνη δήλωση
Παράρτημα
Γνωστοποίηση μεταβολής όρων ανακοίνωσης
Αναρτήθηκε στις 21 Αύγουστος 2020
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα