Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ Nομού Ιωαννίνων, 1. Διακηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117, β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, γ) την υπ’ αριθμ. 358/19.12.2019 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης στους Κ.Α. 10.6612, 10.6613 & 10.6614 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικών ετών  2019 - 2020, τους όρους της διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών. δ) Σύμφωνα με τι...

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2019 Περισσότερα »
Δημοπρασία έργου: «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Πρωτόπαππας»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Πρωτόπαππας».Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006107642.Το έργο με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Πρωτόπαππας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 175.000,00€Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας www.z...

Αναρτήθηκε στις 05 Οκτώβριος 2018 Περισσότερα »
Προμήθεια Οικοδομικών υλικών για το Δήμο Ζίτσας

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων,1. Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςσύμφωνα:α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117,β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,γ) Της υπ’ αριθμ 220/07-07-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση τωνόρων του διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α. 30.6662.004 του Δημοτικούπροϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τους όρους της διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών.δ) Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρ...

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούλιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια Είδη υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων,1. Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα:α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117.β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.γ) Την υπ’ αριθμ. 214/05-07-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού, την 102/27-03-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής διάθεσης της πίστωσης στον Κ.Α. 10.6634 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, και τις αποφάσεις με τους αντίστοιχο...

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούλιος 2017 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ Προκηρύσσει: 1. Πρόχειρο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δήμου ΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αναρτήθηκε στις 22 Ιούλιος 2014 Περισσότερα »
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, Προκηρύσσει:1. Πρόχειρο επαναληπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηχαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔήμουΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αναρτήθηκε στις 07 Ιούλιος 2014 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης- υδραυλικών υλικών συντήρησης & επισκευής σε κτίρια- υδρόμετρα 16-12-13

  Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ του ΔΗΜΟΥ»   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα ΙωάννιναΤ.Κ. 45445 στις 16 Δεκεμβρίου  2013 ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ  (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον ...

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα συνολικού προϋπολογισμού 133.417,91€ με το ΦΠΑ στις 20-12-13

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Νομού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(Υπ.Απόφαση 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια των αγαθών όπως περιγράφονται στην μελέτη 3/2013 ¨Προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα¨ συνολικού προϋπολογισμού 133.417,91€ με το ΦΠΑ.   Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.(Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέ...

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος C16/20 στις 13-12-2013

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €, Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λ.Ελευθερίας και Ευκλείδη  Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445 στις    13 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών υλικών & τσιμεντοσωλήνων στις 10-12-2013

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 70.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 2.  Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λασκαρίνας 3Α Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445 στις 11 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 π.μ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερ...

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

23° Υγρασία: 46% Άνεμος: 2,1 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα