Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας

 2. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Τοιχίο αντιστήριξης σε δρόμο της Τ.Κ. Λύγγου, με ανάδοχο τον Σιάτρα Γεώργιο Ε.Δ.Ε.

 3. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου:Τοιχίο αντιστήριξης σε δρόμο της Τ.Κ. Λύγγου, αναδόχου Σιάτρα Γεώργιου Ε.Δ.Ε.

 4. Χορήγηση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και τοποθέτηση κρασπεδόρειθρου σε δρόμους της Τ.Κ. Ζιτσας», Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί η εταιρεία ΝΚ Μηχανική ΙΚΕ

 5. Χορήγηση ή μη 3ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» αναδόχου κ/ξιας «Κ/Ξ Καλτσούνης Νικόλαος – Βώττης Παναγιώτης»

 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου και κατασκευή σωληνωτών – τεχνικών στον οικισμό Διχουνίου της Τ.Κ. Ραδοβιζίου» αναδόχου Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.

 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Μητακίδη Βασιλείου

 8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» αναδόχου εταιρείας ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ

 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης του υποέργου 2, της Πράξης με Τίτλο: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002204 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

 10. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης του υποέργου4 «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», της Πράξης με Τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5053806 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

 11. Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ Επιτροπής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων & Οδών Δήμου Ζίτσας» (οικοδομικά υλικά –τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα)

 12. Εγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ Επιτροπής ,αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας»

 13. Εγκριση ή μη Πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής ,αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ,του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά το Υποέργο 1 : «Προμήθεια 5 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 4 φορτιστών»της πράξης με τίτλο:«Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού ποσού 266.698,72 € με Φ.Π.Α. 24% (για τα τμήματα 1-3-4 και 5)

 14. Καθορισμός όρων διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δ.Ζίτσας ,προϋπολογισμού 84.071,83€ με ΦΠΑ 24%

 15. Εγκριση ή μη της αριθ. 25/2024 Απόφασης Δημάρχου με θέμα:Απόφαση απευθείας ανάθεσης και Έγκρισης τεχνικής περιγραφής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης Δήμου Ζίτσας».

 16. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και υπαγωγή σε καθεστώς ευεργετικών διατάξεων

 17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) Κοινότητας Λύγγου Δ.Ζίτσας

 

Αναρτήθηκε στις 15 Ιανουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα