Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Λίθινη επένδυση στην περίφραξη του παιδικού σταθμού & του νηπιαγωγείου της Τ.Κ.Βουνοπλαγιάς»– Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ Αρ. Απόφασης
276/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Λίθινη επένδυση στην περίφραξη του παιδικού σταθμού & του νηπιαγωγείου της Τ.Κ.Βουνοπλαγιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 € με ΦΠΑ στον κ.Ιωάννη Χρόνη- Εμπειροτέχνη -Λέλας Καραγιάννη 2- Κάτω Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων- ΑΦΜ 042007224 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένo στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -425-, o οποίος πρόσφερε έκπτωση 16% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργουΟι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Ελεούσας »– Διάθεση πίστωσης ποσού 3.250,00€ Αρ. Απόφασης
275/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Ελεούσας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.250,00 € με ΦΠΑ στον κ.Ιωάννη Χρόνη-Εμπειροτέχνη-Λέλας Καραγιάννη 2-Κάτω Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων -ΑΦΜ 042007224 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -425-, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 16% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι ερ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.62 της Δ.Κ. Ελεούσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ Αρ. Απόφασης
274/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Περίφραξη δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.62 της Δ.Κ. Ελεούσας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 € με ΦΠΑ στην κ .Μπουκουβάλα Ιωάννα-Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ-Αλ Πάλλη 19-Ιωάννινα-ΑΦΜ 145368991 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένη στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -582-,η οποία πρόσφερε έκπτωση 10% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι εργασίες θα εκτελεσ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
273/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με ένσταση της εταιρείας Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Απόφασης
272/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: 1. Την αποδοχή της από 21-11-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Γκούντα Βασιλείου, την οποία συνέταξε ύστερα από την αριθ.240/12-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.2. Κάνει δεκτή την ένσταση της εταιρείας Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της αρ.πρωτ.11777/2015 Πράξης διόρθωσης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου: ¨Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου,Δ.Ε. Πασσαρώνος¨ του Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρακτικών άγονων διαγωνισμών εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων Δ.Ζίτσας Αρ. Απόφασης
270/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Εγκρίνει τα πρακτικά της 1η πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας στις 13 Nοεμβρίου 2015,ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8.00 π.μ. έως 12.00 μ.,στην οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και κηρύσσει αυτή άγονη2. Εγκρίνει τα πρακτικά της 2ηs επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας στις 23 Nοεμβρίου 2015,ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 π.μ. έως 12.00 μ.,(όπως προβλεπόταν στην αριθ. 18089/30-10-2015 διακήρυξη του Δημάρχου )και στην οποία δεν προσήλθε και πάλι κανείς ενδιαφερόμενος και κη...

Αναρτήθηκε στις 11 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2016 του δήμου Ζίτσας

Στην Ελεούσα σήμερα στις 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17548/19-10-2015 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αναρτήθηκε στις 10 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2015 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 Αρ. Απόφασης
305/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, η οποία έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 221/2015 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.Επίσης εγκρίνει τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Οικονομική Επιτροπή, οι οποίες επίσης έχουν εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης, σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και μείωση των εσόδων και αντιστοίχως των δαπανών ...

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ρύθμιση βοσκής έτους 2015 και εφεξής Αρ. Απόφασης
276/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις καταστάσεις βοσκής που καταρτίστηκαν ανά κοινότητα με βάση τις δηλώσεις των δημοτών κτηνοτρόφων, όπου αναφέρεται ο αριθμός των μεγάλων και μικρών ζώων που επιθυμούν να εισάγουν τους δημοτικούς βοσκήσιμους τόπους κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 και εφεξής, καθώς και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να προσλάβουν και τον αριθμό των ζώωντους.

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης- αγροτεμαχίου 10.379 τ.μ. στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ» Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας Αρ. Απόφασης
269/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας και κατακυρώνει τον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8.00 π.μ. έως 12.00μ., για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου 10.379 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας και συγκεκριμένα στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ», στην μοναδική πλειοδότρια κ. Ντίνου Βασιλική του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ.Κάτω Λαψίστας με [Α.Δ.Τ.:Λ-543835 & Α.Φ.Μ.:065353338 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων], η οποία προσέφερε μίσθωμα ποσού 653,88€ (εξακόσια πενήν...

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

19,99° Υγρασία: 82% Άνεμος: 1,03 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα