Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
296/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Αποστολή στοιχείων σύμφωνα με το αριθ.2101/30-11-2015 έγγραφο του Πταισματοδικείου Ιωαννίνων Αρ. Απόφασης
295/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Δ.Ζίτσας κ. Βότσικα Αλκιβιαδη να αποστείλει στοιχεία σύμφωνα με το αριθ.2101/30-11-2015 έγγραφο του Πταισματοδικείου Ιωαννίνων

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 1ου μειοδότη του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού δικτύου Δ.Ζίτσας-Πρόσκληση μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης Αρ. Απόφασης
294/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Αποδέχεται τα υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του 1ου μειοδότη του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού δικτύου Δ.Ζίτσας»2. Εγκρίνει την πρόσκληση του 1ου μειοδότη δηλαδή της εργοληπτικής επιχείρησης «Χρήστος Χρ.Ράπτης», Π.Τσαλδάρη 27 -Ηγουμενίτσα, ΑΦΜ 069953199 ΔΟΥ Ιωαννίνων, για την υπογραφή της σύμβασης του ανωτέρω έργου, εντός 20 ημερών μετά την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης με ταυτόχρονη προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον 2ο μειοδ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ορισμός Νόμιμων εκπροσώπων –Διαχειριστικών Κληροδοτημάτων με διαδικασία υπογραφής σε Τραπεζικά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς Αρ. Απόφασης
293/2015

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4009 ( 75241/2010)/30-3-2011 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής υπάγεται η διαχείριση ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του αντίστοιχου Δήμου.Συνεπώς από τούδε και στο εξής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας θα διαχειρίζεται με τον ανωτέρω τρόπο τα κάτωθι κληροδοτήματα-κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Ζίτσας, ήτοι:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2016 Αρ. Απόφασης
292/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7261/22-02-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το τμήμα που αφορά το Δήμο το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα 5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων και το υποβάλλει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση στο 1ο Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που θα συζητηθεί η προσφυγή της κ.Ζυγούρη Ινώς κατά του Δ.Πασσαρώνος και κατά της αριθ.7328/2008 (09-07- 2008) προσβαλλόμενης Πράξης της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ιωαννίνων Αρ. Απόφασης
291/2015

Η Οικονομική Επιτροπή διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ζίτσας τον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Γοργόλη Βασίλειο του Μιχαήλ (28ης Οκτωβρίου 9 - Ιωάννινα),και του παρέχει την εξουσιοδότηση και την ειδική εντολή να εκπροσωπήσει τον δήμο μας ενώπιον του 1ο Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που θα συζητηθεί η προσφυγή της κ.Ζυγούρη Ινώς κατά του Δ.Πασσαρώνος,καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο Δήμος Ζίτσας και κατά της αριθ.7328/2008(09-07-2008)προσβαλλόμενης Πράξης της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ιωαννίνων. ,καθολικός διάδοχος του οποίου εί...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης που αφορά την αγωγή ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,του κ.Γκαρανάτση Ζώη του Θεόφιλου,κατά Δ.Ζίτσας–Ψήφιση πίστωσης Αρ. Απόφασης
290/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Γοργόλη Βασίλειο του Μιχαήλ (28ης Οκτωβρίου 9 - Ιωάννινα),την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί ο Δήμος για την αγωγή του κ. Γκαρανάτση Ζώη του Θεόφιλου,κατοίκου Ιωαννίνων κατά του Δ.Ζίτσας που κοινοποιήθηκε στις 20-11-2015 στον Δήμο μας.Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής που προβλέπεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων ποσό των 203,00 € πλέον Φ.Π.Α.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 249,69€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εκθεση εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 Αρ. Απόφασης
289/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου 2015 του Δήμου Ζίτσας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή για λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
288/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εναρμόνιση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις υποδείξεις του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου- Δυτ.Μακεδονίας ,σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 187/2015 απόφασης της Οικον.Επιτροπής Δ.Ζίτσας Αρ. Απόφασης
287/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Δεν Εγκρίνει τα πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ενός Μηχανήματος Καταστροφέα Κλαδοκόπου»για τις ανάγκες του δήμου, και σύμφωνα και με τις διατυπωθείσες απόψεις που περιέχονται στην 187/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.2. Ακυρώνει στο σύνολό του τον ανωτέρω διαγωνισμό και θα αποφασίσει εκ νέου για την επαναπροκήρυξή του.Με την ανωτέρω απόφαση διαφωνούν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Πλιάκος Μιχαήλ και τα μέλη κ.Μαλισσόβας Παναγιώτης και κ.Γρίβας Περικλής προτείνοντας τ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

18,99° Υγρασία: 88% Άνεμος: 1,03 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα