Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις - Διαγωνισμοί

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ της Δομής «Αγία Ελένη» στην κοινότητα Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ της Δομής «Αγία Ελένη» στην κοινότητα Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας»   Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ της Δομής «Αγία Ελένη» στην κοινότητα Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας» (CPV: 45212000-6), Κωδικός ΝUTS: EL543 (Ιωάννινα), με προϋπολογισμό 175.000 € με τον Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝμε προϋπολογισμό...

Αναρτήθηκε στις 30 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1)»ανισότροχου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή(CPV: 43260000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από πόρους χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 50300/28-07-2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία χρηματοδοτείται η «Προμήθεια απορριμμα...

Αναρτήθηκε στις 29 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων - Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του για τα έτη 2023-2025

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει  ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων - Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του για τα έτη 2023-2025» Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Τμήμα Α΄-πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και Τμήμα Β΄ (καύσιμα θέρμανσης), θέρμανσης  θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιµής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά...

Αναρτήθηκε στις 21 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »
Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών & Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων Δ. Ζίτσας

            Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει  ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη «Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών & Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων Δ. Ζίτσας», με CPV: 90511100-3, 90918000-5 & 90513000-6 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη Μελέτη 35_2023 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται σ...

Αναρτήθηκε στις 04 Αύγουστος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων δωδεκάμηνης διάρκειας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων δωδεκάμηνης διάρκειας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.023.40€ χωρίς ΦΠΑ, και 48.615.45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%).

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών ακινήτων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών ακινήτων, που αποτελούνται από: 1) Γραφεία 1ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 322,23 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 335,132χιλ., επί του οικοπέδου ΚΑΕΚ 201191005010/0/4 που αποτελείται από πέντε (5) μεγάλες αίθουσες, δύο (2) γραφεία, τέσσερα (4) WC, μία (1) κουζίνα, μία βεράντα μπροστά επί της πλατείας Γ. Σταύρου και μια (1) βεράντα πίσω προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, 2) Γραφεία 2ου ορόφου συνολικής επ...

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας συστάδας 4β Κοινότητας Βασιλόπουλου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας της συστάδας έκτασης 36,43Ηα ενδεικτικού λήμματος 977,00κ.μ. ξυλώδους όγκου δημοτικού δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα [1] έτος, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος ύστερα από αίτημα του αναδόχου που θα εξεταστεί αρμοδίως. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ.Πασ...

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Eκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας συστάδας 5α Κοινότητας Βασιλόπουλου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλείας της συστάδας έκτασης 51,91Ηα ενδεικτικού λήμματος 995,00κ.μ. ξυλώδους όγκου δημοτικού δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα [1] έτος, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, , με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος ύστερα από αίτημα του αναδόχου που θα εξεταστεί αρμοδίως. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. ...

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».

Αναρτήθηκε στις 16 Ιούνιος 2023 Περισσότερα »
Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 264.058,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στις 17 Μάιος 2023 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

5,98° Υγρασία: 100% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα