Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις - Διαγωνισμοί

Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» στην Κοινότητα Περάτης

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος» εμβαδού 103τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Περάτης [Δ.Ε. Πασσαρώνος] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: σαράντα ευρώ (40,00€) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Πασσαρώνος 1 -Ελεούσα] στις  2...

Αναρτήθηκε στις 15 Ιούνιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση αρδευόμενης καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου στη θέση «Κεφαλάρης» Κοινότητας Πετσαλίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι αρδευόμενης καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου: 1. ATAK: 01072795804 - Αγροτεμάχιο –Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Κεφαλάρης» Κοινότητας Πετσαλίου, Ε: 15.450 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά [293,55 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα), στις  10 του μηνός Ιουνίου του έτ...

Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2021 Περισσότερα »
Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας».Ο κωδικός ΟΠΣ του έργου είναι 5053806.Το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 63.943,05€ β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 290.595,28€ & γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 104.536,62€.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημ...

Αναρτήθηκε στις 25 Μάιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως συστάδας 4γ της Κοινότητας Βασιλόπουλου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως 1.836,00 κ.μ. ξυλείας καυσοξύλων αειφύλλων πλατυφύλλων από την συστάδα 4γ  του Δημοτικού Δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα [1] έτος, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, η οποία πρέπει απαραίτητα να εκδοθεί με την ίδια ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που θα εξεταστεί αρμοδίως. Η δημοπρασ...

Αναρτήθηκε στις 17 Μάιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως συστάδας 4α Δημοτικού Δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότιεκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως 689,00 κ.μ. ξυλείας καυσοξύλων αειφύλλων πλατυφύλλων από την συστάδα 4α  του Δημοτικού Δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα [1] έτος, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, η οποία πρέπει απαραίτητα να εκδοθεί με την ίδια ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης έως ένα έτος (1),  ύστερα από αίτημα του αναδόχου που θα εξ...

Αναρτήθηκε στις 17 Μάιος 2021 Περισσότερα »
Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/05/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 

Αναρτήθηκε στις 29 Απρίλιος 2021 Περισσότερα »
Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης» για το έτος 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%.   

Αναρτήθηκε στις 28 Απρίλιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία εκμίσθωσης τριών (3) δημοτικών ακινήτων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών (3)  δημοτικών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός δημοτικού κτιρίου, στην οδό Ζωσιμαδών στα Ιωάννινα, Πλατεία Γ. Σταύρου 5 : 1) Ισόγειο που περιλαμβάνει: α) το Ι1 κατάστημα επιφάνειας 231,67τ.μ., με πατάρι επιφάνειας 104,85τ.μ. και  β) - Υπόγειο που αποτελείται από τον Υ1 χώρο επιφάνειας 319,35τ.μ. 2)  1ος όροφος-διαμέρισμα Α1, με επιφάνεια 322,23τ.μ. 3)  2ος όροφος-διαμέρισμα  Β1, με επιφάνεια 176,65τ.μ. για χρονικό διάστημα τριών ...

Αναρτήθηκε στις 05 Απρίλιος 2021 Περισσότερα »
Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης-αγροτεμαχίου , στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Κοινότητας Ασφάκας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης-αγροτεμαχίου με ATAK: 01019384969, στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Κοινότητας Ασφάκας, Δ.Ε. Εκάλης, (αρ. αγροτεμαχίου 146), Έκταση: 12.714 τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : διακόσια σαράντα ένα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά [ 241,57 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 05 του μηνός Απριλίου του έτους  20...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ιδίως των άρθρων 116 και 117) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης  ΦΟΠ» για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στ...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

23,98° Υγρασία: 53% Άνεμος: 3,09 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα