Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΛΕΣ» της Κοινότητας Πετσαλίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης, (πρώην σχολικός κλήρος), εμβαδού 9.850 τ.μ, με ΑΤΑΚ :01072795644, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΥΛΕΣ»  της Κοινότητας Πετσαλίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά [ 686,15 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών, διότι είναι αρδευόμενη έκταση και προσφέρεται για καλλιέργεια. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχ...

Αναρτήθηκε στις 10 Φεβρουάριος 2020 Περισσότερα »
Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ» της Κοινότητας Κ. Λαψίστας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου –αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης,  με αρ. τεμαχίου 101 και ΑΤΑΚ: 01019385540, εμβαδού 10.379 τ.μ, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ»  της Κοινότητας Κ. Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα χίλια οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά [ 1.008,83 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  19 τ...

Αναρτήθηκε στις 10 Φεβρουάριος 2020 Περισσότερα »
Προμήθεια: «Έλεγχο Ποιότητας Ύδατος και Χλωρίωσης Γεωτρήσεων & Δεξαμενών Δήμου Ζίτσας» για το έτη 2020- 2021, για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας.

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για τον «Έλεγχο Ποιότητας Ύδατος και Χλωρίωσης Γεωτρήσεων & Δεξαμενών Δήμου Ζίτσας» για το έτη 2020- 2021, για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 10 Φεβρουάριος 2020 Περισσότερα »
Έργο: Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Ζίτσας, Λιγοψάς, Βασιλόπουλου, Ροδοτοπίου, Πρωτόπαπας και Πολυλόφου

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Ζίτσας, Λιγοψάς, Βασιλόπουλου, Ροδοτοπίου, Πρωτόπαπας και Πολυλόφου», με προϋπολογισμό 81.048,39 €. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 12/02/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 19/02/2020 και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αναρτήθηκε στις 24 Ιανουάριος 2020 Περισσότερα »
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ανάγκες του έργου CulturalLands

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις ανάγκες του έργου CulturalLands

Αναρτήθηκε στις 10 Ιανουάριος 2020 Περισσότερα »
Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Εκάλης

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύττει ότι την 14η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ζίτσας, θα διεξαχθεί με Ανοιχτή Ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Εκάλης». Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισ...

Αναρτήθηκε στις 24 Δεκέμβριος 2019 Περισσότερα »
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», για το έτος 2020, για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 39.344,26€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24% Η προμήθεια περιλαμβάνει (3) τρία επιμέρους τμήματα: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε ευρώ) ΦΠΑ 24% (ποσά σε ευρώ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ποσά σ...

Αναρτήθηκε στις 20 Δεκέμβριος 2019 Περισσότερα »
Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά Πρόσωπά του

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την «Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά Πρόσωπά του» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 04/2019 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας.   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 169.431,04 €. (µε ΦΠΑ 13% & 24%)

Αναρτήθηκε στις 10 Δεκέμβριος 2019 Περισσότερα »
Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος (καφενείου) κοινότητας Πρωτόπαππας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ισόγειου καφενείου) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  16-12-2019 ημέρα Δευτέρακαι από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.. Ωρα έναρξης των προσφορών η 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Αναρτήθηκε στις 05 Δεκέμβριος 2019 Περισσότερα »
Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την “Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επικαιροποιημένη Τεχνική Μελέτη 03/2019 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 63.174,21€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Αναρτήθηκε στις 21 Νοέμβριος 2019 Περισσότερα »
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 74]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 75]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 76]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 77]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 79]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 80]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 82]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 83]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 84]

Ο καιρός στην περιοχή

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/cake/libs/view/helpers/html.php, line 608]
° Υγρασία: Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα