Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 Αρ. Απόφασης
230/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: α)Την αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος Χώρου του Δήμου Ζίτσας», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013», με την οποία τροποποιείται η συνολική δημόσια δαπάνη σε 526.837,84€ β)Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» Αρ. Απόφασης
229/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει και ψηφίζει έκτακτη επιχορήγηση ποσού 25.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6731.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015  για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας”, και ποσού 10.000,00 ευρώ, σε βάρος του ιδίου Κ.Α. , για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας”.   Η ανωτέρω επιχορήγηση, κρίνεται απολύτως απαραίτητη, με δεδομένη την ανεπάρκεια της τακτικής επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών και ...

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 224/2015 Κανονιστικής απόφασης που αφορά τη διοργάνωση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης στο Δήμο Ζίτσας. Αρ. Απόφασης
228/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο: Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 224/2015 Κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την  λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο Ζίτσας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και τις σχετικές Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου. Β. Ορίζει ως μέλη της επιτροπής, αρμοδιότητα της οποίας θα είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τους κατωτέρω : Βότσικα Αλκιβιάδη, αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Γρίβα Περικλή δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή  το δημοτικό σύμβουλο Παπαγιαννόπουλο Χρήστ...

Αναρτήθηκε στις 30 Αύγουστος 2015 Περισσότερα »
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
227/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Λάμπρου Δημητρίου, όπως αυτή έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης, με την οποία γίνεται δεκτή η εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας και η υπ’ αριθ. 150/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.     Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ματσάγκα Εμμανουήλ.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Εισήγηση για σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζίτσας σε συμμόρφωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που αφορά στον κ. Μαχαίρα Δημήτριο του Κωνσταντίνου Αρ. Απόφασης
226/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: Την σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ζίτσας ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας προκειμένου να καταταγεί ο κ. Μαχαίρας Δημήτριος του Κωνσταντίνου σε εκτέλεση της αρ. 666/24-04-2012 απόφασης του Αρείου Πάγου. Η ως άνω προσωρινή θέση καταργείται μόλις κενωθεί  με οποιονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή υπολογίζεται να προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του ανωτέρω ύψους 5.000,00€ περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον Προϋπο...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Υποβολή πρότασης προς την Περιφέρεια Ηπείρου για καθορισμό ορίων περιμετρικής ζώνης του Δήμου όσον αφορά την λειτουργία ΤΑΧΙ Αρ. Απόφασης
225/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: Α. Την συνένωση στο Δήμο Ζίτσας, των υφιστάμενων εδρών των Δ.Ε. Πασσαρώνος και Εκάλης με ενιαία ταρίφα για τα όρια του Δήμου και τον καθορισμό της περιμετρικής ζώνης του Δήμου ως ενιαίας προκειμένου να μετατραπεί το τιμολόγιο από διπλή σε μονή ταρίφα. Β. Να τεθεί ζήτημα χορήγησης νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ στον Δήμο Ζίτσας, λόγω της συνένωσης των παραπάνω υφιστάμενων εδρών.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 178/2013 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο Αρ. Απόφασης
224/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε: Α) Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 178/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την λήψη νέας κανονιστικής πράξης για την  λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο Ζίτσας, όπως αυτή έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας. Β) Τον ορισμό ως μελών της επιτροπής, αρμοδιότητα της οποίας θα είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, των: Βότσικα Αλκιβιάδη, αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Λάμπρου Δημήτριο Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή  τον Δημοτικό Σύμβουλο...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2015 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», που αφορά την τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
223/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2015 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», που αφορά την πρόταση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 68/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2015 του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ». Με την τροποποίηση αυτή επέρχεται αύξηση του ποσού χρηματοδότησης του Δήμου Ζίτσας, για το 2015, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 220.000,00 € (τα 100.000,00 € έχουν ...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Ορισμός μελών της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για τις μισθώσεις-εκμισθώσεις-εκποιήσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Ζίτσας έτους 2015 Αρ. Απόφασης
222/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει ως μέλη της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, διενέργειας των δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Ζίτσας για το έτος 2015 τους: Πλιάκο Μιχαήλ, Δήμαρχο του Δήμου Ζίτσας, ως Πρόεδρο της επιτροπής, με αναπληρωτή του τον νόμιμο αναπληρωτή του και αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Λάμπρου Δημήτριο. Βότσικα Αλκιβιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γρίβα Περικλή. Γκαραλέα Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο ...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Αρ. Απόφασης
221/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου ή Κοινότητας ή συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων και φορολογουμένων για το έτος 2015, που θα αποτελείται από τους κατωτέρω: Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λάμπρου Δημήτριο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ράρρα Φώτιο. Τον Δημοτικό Σύ...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

-2,02° Υγρασία: 39% Άνεμος: 2,06 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα